Krav om politiattest i Roterud IL

Av John Ljøkjel

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Roterud IL som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Her finner du informasjon om elektronisk søknad om Politiattest.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Roterud IL har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Ansvarlig for Politiattester i Roterud IL er:
Morten Indahl
nestleder@roterud.no
934 59 909


eller stedfortreder:
Laila Haugen Wik
leder@roterud.no
480 75 813


Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Innhenting gjøres på følgende måte:

1. Skriv ut følgende skjema "Bekreftelse på formål med politiattest"
2. Fyll inn navn og fødselsnummer i skjemaet.
3. Skjemaet må scannes og for å legges ved søknaden, (pkt. 7)
4. Gå til følgende internettside: https://attest.politi.no/
5. Logg inn med Bank ID eMinID eller lignende
6. Legg inn Kontaktinformasjon
- velg Formål med attesten:
1. Kategori: "Frivillige organisasjoner"
2. Formål: "Frivillige organisasjoner"
7. "Bekreftelse på formål med politiattest" (fra pkt 1 - 3) legges ved som fil.
8. Send søknad
9: Mottatt politiattest forevises ansvarlig politiattester i Roterud IL; sendes på mail til nestleder@roterud.no. (Denne mailen blir slettet når den er blitt registret.)

Kontakt nestleder@roterud.no for spørsmål knyttet til politiattester. Styret i Roterud IL har bestemt at ny politiattest må fremvises hvert 3. år.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Roterud IL


Hva skal idrettslaget gjøre?
• Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
• Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.
• Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.
• Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen.
• Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha
politiattest.
• Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker.
• Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.
• Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
• Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.
• Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF ved sin idrettskrets for råd og veiledning i disse sakene eller på
e-post til politiattest@idrettsforbundet.no